Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - podpora KVET

Úvod >

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  - podpora KVET

Výše podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je každý rok vyhlašována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla platí ceny a podmínky dle cenového rozhodnutí  č.4/2013 ERÚ.

Dotace pro KVET ve vazbě na délku provozu kogenerační jednotky (na zemní plyn)

Instalovaný výkon

Provozní hodiny

Zelený bonus
(Kč/MWh)

Doplňková sazba
(Kč/MWh)

Celkem
(Kč/MWh)

0 – 200 kWe

3000 /rok

1.610,-

455,-

2.065,-

0 – 200 kWe

4400 / rok

1.150,-

455,-

1.605,-

0 – 200 kWe

8400 / rok

220,-

455,-

675,-

 

POZOR – provozovatel kogenerační  jednotky není osvobozen od poplatků za OTE a OZE.  Pro instalovaný výkon do 30kWe je celkový poplatek 648,80 Kč za vyrobenou MWh. Pro instalovaný výkon nad  30kWe je celkový poplatek 520,34 Kč za vyrobenou MWh.  Dle cenového rozhodnutí  ERÚ 5/2013.

Dotace KVET je nároková, a pokud provozovatel splní všechy podmínky, musí dotaci dostat.

 

Malý průvodce pro zájemce o kogenerační jednotku

Připojení kogenerační jednotky do sítě

Je nutno podat žádost u místně příslušné distribuční společnosti (EON, ČEZ, PRE) o připojení zdroje k distribuční soustavě. Distributor si může vyžádat další technickou dokumentaci, například projekt na zapojení KJ. Bez uzavření smlouvy o připojení není možno jednotku instalovat.

Stavební povolení

Pro malé kogenerační jednotky umístěné v plynových kotelnách se nemusí vyřizovat ani stavební povolení (pokud je stávající přípojka plynu a odvod spalin, neprovádí se stavební úpravy), ani ohlášení stavby neboť se nebude měnit topné médium.

Licence pro výrobu elektřiny

Musíte mít Licenci na výrobu elektřiny.  Licenci vydává ERÚ.

K získání licence potřebujete:

 • Souhlas se zkušebním provozem nebo rozhodnutí o kolaudaci
 • Doložit vztah k majetku, tj. ke kogenerační jednotce (postačí faktura za kogenerační jednotku)
 • Určit osobu odpovědnou za licenci (tato osoba musí splnit požadavky na kvalifikaci a praxi  dle zákona č. 458/2000 Sb.,
 • novela 91/2005)
 • Doložení revizní zprávy na plynové zařízení a elektroinstalaci.

Osvědčení o původu elektřiny a tepla

Osvědčením prokazujete, že energie byla vyrobena v kombinované výrobě. Osvědčení vydává MPO a je nutné pro vyplácení podpory KVET od územně příslušného distributora.

Registrace u OTE (operátor trhu s elektřinou)

Výrobce elektřiny musí být registrován u operátora trhu s elektřinou. Stává se registrovaným účastníkem trhu (RÚT).

Elektroměr

Pro  měření  množství  vyrobené  elektřiny  musíte  mít  nainstalován  elektroměr,  který  odpovídá  vyhlášce  č.  326/2005,  a  to i v případě, že budete vyrábět elektřinu jen pro svou vlastní potřebu.

Smlouva na výkup elektřiny

V případě dodávky elektřiny do sítě je nutno uzavřít smlouvu s registrovaným obchodníkem, který přebytečnou elektřinu z výroby vykoupí za sjednanou cenu. Nebudete potřebovat, prodej elektřiny je ztrátový.

Smlouva na úhradu příspěvku

 • Právo na příspěvek za elektřinu z KVET (kombinované výroby elektřiny a tepla) má vysoce účinná kogenerace podle zákona 458/2000 Sb..
 • Příspěvek se vztahuje i na elektřinu nedodanou do sítě, tedy spotřebovanou přímo výrobcem
 • Kogenerace musí plnit kritéria vysoce účinné kogenerace podle vyhlášky MPO č. 439/2005, která byla novelizována vyhláškou č. 110/2008.
 • Pokud  provozovatel  splňuje  všechna  kritéria,  má  právo  na  příspěvek  za  elektřinu  z  vysoce  účinné  KVET  dle  cenového

rozhodnutí ERÚ.

Výkaznictví

Provozovatel kogenerační jednotky je povinen podle velikosti výrobny vést tyto měsíční, čtvrtletní či roční výkazy:

 • Měsíční výkaz o výrobě elektřiny ze zdrojů KVET (vzor výkazu ve vyhlášce MPO 439/2005 Sb.)
 • Výkazy o výrobě elektřiny pro Energetický regulační úřad (www.eru.cz ĺ elektroenergetika ĺ statistika, formuláře 1-12, 2-12, příp. 11-Nb)
 • Výkaz o spotřebě a výrobě energie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo ĺ ministr a ministerstvo ĺ resortní statistická zjišťování, formuláře Eng(MPO) 2-12, Eng(MPO) 5-01, příp. Eng(MPO) 4-01)
 • Výkaz pro Český statistický úřad (www.czso.cz ĺ sběr dat a výkazy, výkazy EP 5-01, EP 10-01)

Kontrola

Všichni výrobci elektřiny z KVET - Kombinovaná výroba elektřiny a tepla musí dodržovat platnou legislativu. Kontrolu dodržování provádí Státní energetická inspekce.  V případě nedodržení legislativy hrozí pokuta za bezdůvodné obohacení.

Souhrn zákonů a vyhlášek

Energetický zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

 • Zákon o hospodaření energií 406/2006 Sb.
 • Vyhláška  439/2005  Sb.,  kterou  se  stanovují  podrobnosti  způsobu  určení množství  elektřiny  z  kombinované  výroby  elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
 • Vyhláška 110/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 439/2005 Sb. Platnost od 1.7.2008
 • Vyhláška 150/2001 Sb. MPO, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • Vyhláška 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
 • Vyhláška 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • Vyhláška 326/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Členové

COGEN Czech